Бухгалтерія будівельної організації

Бухгалтерія будівельної організації
Програма "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації" є ідеальним рішенням для автоматизації бухгалтерського обліку всіх учасників інвестиційно-будівельного процесу (підрядників будівництва, організацій-замовників будівництва та інвесторів).

 • Призначення продукту
 • Функціонал

Продукт "Бухгалтерія будівельної організації для України" розроблений на базі типового рішення "Бухгалтерія 8 для України" і підтримує повний функціонал конфігурації і всі переваги технологічної платформи "1С:Підприємство 8".

"1С:Підприємство 8. Бухгалтерія будівельної організації для України" забезпечує вирішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Так, в "Бухгалтерія будівельної організації для України" закладена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями "Управління торгівлею" і "Зарплата і управління персоналом" системи програм "1С:Підприємство 8".

Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за наступними блоками:

 • Бухгалтерський облік діяльності інвестора та оподаткування.
 • Бухгалтерський облік діяльності замовника та оподаткування.
 • Бухгалтерський облік діяльності підрядника та оподаткування.

Програма "Бухгалтерія будівельної організації для України" призначена для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:

 • Формування пайового внеску у замовника будівництва (який може бути в як в якості генерального інвестора; так і в якості співінвестора, що використовує як власні, так і позикові кошти) як грошовими, так і негрошовими засобами.
 • Формування частки адміністрації, як з виплатою (передачею) частки, так і з перенесенням частки на інші об'єкти будівництва і передачею адміністрації ТМЦ за її частку по об'єкту будівництва.
 • Розрахунки за договорами уступки права вимоги.
 • Оприбуткування БМР (будівельно-монтажні роботи) та витрат підрядників, компенсовані понад кошторисну вартість.
 • Приймання інвестором закінченого будівництвом об'єкта.
 • Оформлення послуг замовника у складі капітальних вкладень об'єктів будівництва.
 • Планування та аналіз капітальних вкладень.
 • Облік БМР у розрізі об'єктів будівництва, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт і у складі виручки при реалізації БМР.
 • Облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів.
 • Облік прийнятих від субпідрядника робіт по об'єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику і відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами.
 • Галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів по матеріально-відповідальних особах, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання. Автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю.
 • Облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновками універсальних Актів звірок. Формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником.
 • Внутрішньогосподарські розрахунки по рахунку № 683 з урахуванням: поточних операцій, операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном, заборгованостей (авансів) по сторонніх контрагентах. Формування Актів звірок по філіях з детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків з філіями.
Програмний продукт має свої відмінні риси:
 • Наявність механізму реалізації інвестиційного проекту з будівництва об'єкта за рахунок власних, позикових коштів або пайових коштів інвесторів.
 • Наявність механізму організації часткового будівництва як із залученням спеціалізованого замовника, так і без залучення спеціалізованого замовника, у тому числі самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника; без залучення третіх осіб.
 • Ведення обліку довгострокових інвестицій, як за фактичними витратами, так і обліку зроблених капітальних вкладень за договірною вартістю.
 • Передача робіт після закінчення будівництва.
 • Розрахунки за договорами уступки права вимоги.

Основними функціональними можливостями "Бухгалтерія будівельної організації для України" є:

Облік "від документу" та типові операції
 

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проведень. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій
 

За допомогою "Бухгалтерія будівельної організації" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "Бухгалтерія будівельної організації" надає можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Облік матеріально-виробничих запасів
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).
Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік
 

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "Бухгалтерія будівельної організації" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торговельних операцій
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" автоматизований облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і рахунки-фактури. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження і номері вантажної митної декларації.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари у роздрібній торгівлі можуть враховуватися за купівельними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В "Бухгалтерія будівельної організації" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій
 

Реалізовано облік руху готівкових і безготівкових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами (включаючи перерахування грошових коштів на банківські карти співробітників або корпоративні банківські карти), внесення готівки на розрахунковий рахунок та отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. В системі "Бухгалтерія будівельної організації" реалізований механізм обміну інформацією з програмами типу "Клієнт банку".

Облік розрахунків з контрагентами
 

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести у гривнях, умовних одиницях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або зарозрахункамиконкретних документів. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. При оформленні документів надходження і реалізації можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

Облік основних засобів та нематеріальних активів
 

В системі "Бухгалтерія будівельної організації" автоматизовані всі основні операції по обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Облік основного та допоміжного виробництва
 

Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним та допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість виробів і послуг допоміжного виробництва, випущеної продукції та наданих послуг.

Облік напівфабрикатів
 

Для складних технологічних процесів, що передбачають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат
 

В кінці місяця проводиться автоматичне списання витрат обігу. При цьому враховується специфіка транспортних витрат, які можуть списуватися пропорційно вартості реалізованих товарів.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу "директ-костинг". Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення та повністю відносяться на витрати поточного періоду. Якщо в організації метод "директ-костинг" не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • машино-години;
 • обсяги виконання;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.
Облік ПДВ
 

"Бухгалтерія будівельної організації" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів та відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться податковий облік запасів, паралельний бухгалтерському.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм по трудовому законодавству.

Автоматизовано:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • податкових нерезидентів.
Підтримка різних схем оподатковування
 
У "Бухгалтерія будівельної організації" підтримуються наступні схеми оподаткування:
 • загальна система оподатковування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
 • спрощена система оподатковування:
  • єдиний податок і податок на додану вартість;
  • єдиний податок без податку на додану вартість;
  • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.
Податковий облік з податку на прибуток
 

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) у "Бухгалтерія будівельної організації" передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи та витрати, запаси, основні засоби і т.д. окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.

Спрощена система оподатковування
 

"Бухгалтерія будівельної організації" дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Завершальні операції місяця
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" автоматизовані регламентні операції, що виконуються при закритті місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "Бухгалтерія будівельної організації" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Розрахунок податку на прибуток" та інші.

Ведення обліку будівельних робіт
 

Конфігурація "Бухгалтерія будівельної організації" поряд з наявними в конфігурації загальними алгоритмами, дозволяє користуватися додатковими документами, довідниками, обробками в цілях повного відображення фінансово-господарської діяльності будівельної організації:

 • облік матеріалів по невідфактурованих поставках та відхилень по придбанню, наявність матеріальних звітів та відомості № 10с;
 • звіти з використання спецодягу, особова картка обліку спецодягу;
 • облік придбання і реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками та підрядниками по журналу-ордеру № 6, з покупцями і замовниками в відомості № 5с;
 • облік внутрішньогосподарських розрахунків головної організації з філіями;
 • інвентаризація розрахунків;
 • розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів на витрати основного виробництва;
 • закриття витрат допоміжних виробництв з оприбуткуванням їх продукції, розподілом витрат по наданим послугам;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку ТМЦ, будівельних робіт.
Оперативне планування і управління рухом грошових коштів
 

Функціональні можливості "Бухгалтерія будівельної організації":

 • можливість оперативного обліку та контролю виконання планів руху грошових коштів;
 • облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку;
 • розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.
Стандартні бухгалтерські звіти
 

"Бухгалтерія будівельної організації" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність
 

В "Бухгалтерія будівельної організації" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для представлення власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді. В "Бухгалтерія будівельної організації" підтримується технологія нанесення двомірного штрих-коду на листи податкових декларацій.

Регламентована звітність про доходи фізичних осіб формується автоматично і для подання в податкові органи може бути записана на магнітний носій (дискету). Для представлення в ПФУ відомостей про обчислення страхового стажу та сплачених страхових внесках ведеться персоніфікований облік працівників. Відповідна звітність також може записуватися на магнітний носій.

Сервісні можливості
 

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.

"Календар бухгалтера" завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

Режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій призначений для виявлення методичних та арифметичних помилок, допущених користувачем при складанні звітів.

"Бухгалтерія будівельної організації" також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів та ін.);
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • автоматична перевірка і установка оновлень "Бухгалтерія будівельної організації" через Інтернет.
Засоби для швидкого освоєння
 

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

"Панель функцій" допомагає починаючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне представлення послідовності операцій.

"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.


Назад до розділу